Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn FAG NU228E.M1.C3

– Đường kính trong (d): 140mm
– Đường: kính ngoài (D): 250mm
– Độ dày vòng bi (B): 42mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NJ224E.M1.C3

– Đường kính trong (d): 120mm
– Đường: kính ngoài (D): 215mm
– Độ dày vòng bi (B): 40mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 6312.2ZR.C3

– Đường kính trong (d): 60mm
– Đường: kính ngoài (D): 130mm
– Độ dày vòng bi (B): 31mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NU2213E.TVP2.C3

– Đường kính trong (d): 65mm
– Đường: kính ngoài (D): 120mm
– Độ dày vòng bi (B): 31mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 206E.TVP2.C3

– Đường kính trong (d): 110mm
– Đường: kính ngoài (D): 140mm
– Độ dày vòng bi (B): 30mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 2208E.TVP2

– Đường kính trong (d): 40mm
– Đường: kính ngoài (D): 80mm
– Độ dày vòng bi (B): 23mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NU210E.TVP2.C3

– Đường kính trong (d): 50mm
– Đường: kính ngoài (D): 90mm
– Độ dày vòng bi (B): 20mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG CF16A

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NA4822

– Đường kính trong (d): 110mm
– Đường: kính ngoài (D): 140mm
– Độ dày vòng bi (B): 30mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG NA4828

– Đường kính trong (d): 140mm
– Đường: kính ngoài (D): 175mm
– Độ dày vòng bi (B): 35mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 30212A

– Đường kính trong (d): 60mm
– Đường: kính ngoài (D): 110mm
– Độ dày vòng bi (B): 23.75mm

Xem chi tiết
Bạc đạn FAG 22215E1A.M.C3

– Đường kính trong (d): 75mm
– Đường: kính ngoài (D): 130mm
– Độ dày vòng bi (B): 33mm

Xem chi tiết

Nhà cung cấp